Rynek domen

Biznes zaczyna się od domeny.


Business Insider walczy o adres z końcówką .pl

Business Insider walczy o adres z końcówką .pl

Business Insider Polska, polska edycja amerykańskiego serwisu finansowego, walczy o adres z końcówką .pl – donosi serwis InnPoland.pl. Obecnie witryna działa pod nazwą z końcówką .com.pl.

Business Insider to amerykański portal poświęcony biznesowi i technologii. Przedsięwzięcie, posiadające swoją siedzibę w Nowym Jorku, zostało uruchomione w 2009 r., a w 2015 r. zakupił je niemiecki koncern Axel Springer (88 proc. udziałów za 343 miliony dolarów).

Pod koniec zeszłego roku amerykańska marka pojawiła się na rynku polskim jako Business Insider Polska. Portal ogłosił, że będzie „najgorętszym medialnym przedsięwzięciem 2016 roku”. Być może, na razie jednak zaliczył wizerunkowe potknięcie. Prestiżowy brand nie zdołał zabezpieczyć adresu z końcówką .pl.

Pod adresem BusinessInsider.pl działa atrapowy serwis linkujący do tekstów na stronie Krajowa.com. Domena zarejestrowana jest przez spółkę Zalewski Management z siedzibą w Toruniu. W wypowiedzi dla InnPoland.pl przedstawiciel firmy pisze, że Business Insider Poland zgłosił się z propozycją odkupienia nazwy, ale propozycja kwoty ze strony abonenta domeny pozostała bez odpowiedzi.

Właściciel Business Insider Polska bynajmniej nie „odpuścił”. RASP zgłosił do Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych wniosek o arbitraż. Szkopuł w tym, że postępowania arbitrażowe dotyczące adresów .pl ciągną się miesiącami, więc spór równie dobrze może zostać rozstrzygnięty dopiero w przyszłym roku. A w tym czasie „najgorętsze medialne przedsięwzięcie 2016 roku” może   utrwalić się w świadomości odbiorców jako marka w rozszerzeniu .com.pl.

Jak wynika z zestawienia na stronie PIIT.org.pl, należącej do Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, przy której działa sąd arbitrażowy, w 2015 r. zgłoszono 86 sporów domenowych. Spośród nich wyroków doczekało się na razie tylko 10, a 28 postępowań jest w toku. Aż 30 spraw nie wszczęto, a w przypadku 17 zastosowanie miał regulamin NASK.

artbiraz

Jednak cierpliwość nie musi w tym przypadku przynieść oczekiwanego przez RASP efektu. Jak przypomina InnPoland.pl, polskie prawo regulujące kwestie własności znaku towarowego jest znacznie bardziej skomplikowane i mniej jednoznaczne niż amerykańskie. W USA od 1999 r. obowiązuje Anticybersquatting Consumer Protection Act, poprawka do ustawy o znaku handlowym z 1946 r. Celem ACPA jest przeciwdziałanie cybersqauttingowi, który po drugiej stronie Atlantyku jest procederem znacznie częstszym i znacznie bardziej dotkliwym dla właścicieli brandów (ze względu na światowy zasięg wielu z nich) niż w Polsce. Od kilku lat można zauważyć wzrost liczby arbitraży, w których zapadają decyzje kontrowersyjne z punktu widzenia domainingu, a korzystne dla firm walczących o adresy podszywające się pod ich trademarki. Zwykle tego typu rozstrzygnięcia następują szybciej niż w warunkach polskiego prawa.

Tagi: , , , , , , , , ,

Komentarze ( 2 )

Czym możesz się podzielić?

 1. Sagi555 24 maja 2016 Odpowiedz

  Z pisma Ministerstwa Cyfryzacji :
  Jednocześnie informuję iż Ż A D E N A K T P R A W NY * rangi ustawy lub rozporządzenia nie odnosi się do praw NASK do utrzymania domeny.pl oraz rejestrowania podmiotów .Zarządzeniem nr 28/2011 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej został nadany NASK statut,który w par.8 stanowi m.in.,że „zakres działania Instytutu w zakresie podstawowej działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie ….bezpieczeństwa w zakresie utrzymania domen internetowych,funkcjonowania systemu domen internetowych”.NASK administruje domeną ,pl od czasu podłączenia Polski do Internetu , co nastąpiło poprzez wymianę listów intencyjnych pomiędzy NASK a ICANN.”

  * podkreślenie moje

 2. Sagi555 24 maja 2016 Odpowiedz

  Z regulaminu NASK:
  „20.
  W przypadku wystąpienia osoby trzeciej do Sądu Polubownego przeciwko Abonentowi z żądaniem opartym na stwierdzeniu, że Abonent w wyniku zawarcia lub wykonywania Umowy naruszył prawa tej osoby, Abonent doręczy Sądowi Polubownemu podpisany zapis na Sąd Polubowny w terminie wskazanym w wezwaniu do podpisania tego zapisu.
  21.
  Niepodpisanie zapisu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, powoduje rozwiązanie Umowy po upływie terminu trzech miesięcy od daty wyznaczonej na podpisanie zapisu, przy czym termin ten ulega skróceniu do daty rozwiązania Umowy na podstawie innych zapisów Regulaminu, jeżeli ta data wypada przed końcem trzech miesięcy od daty wyznaczonej na podpisanie zapisu. W przypadku poinformowania NASK, w trakcie biegu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przez Sąd Polubowny o doręczeniu temu Sądowi podpisanego zapisu, skutek w postaci rozwiązania Umowy nie następuje. Zapisy niniejszego punktu oraz punktu poprzedzającego nie znajdują zastosowania w przypadkach określonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  22.
  Prawomocne orzeczenie sądu polubownego lub sądu powszechnego, stwierdzające naruszenie przez Abonenta praw osoby trzeciej stanowi podstawę do rozwiązania przez NASK Umowy z tym Abonentem bez zachowania terminów wypowiedzenia. Wykonywanie orzeczeń oraz czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, może odbywać się w oparciu o procedury opublikowane w Witrynie Internetowej NASK.”

  Tak że mówienie o sporach sądowych co do nazw w domenie pl jest czysta iluzja